ZASADY

 1. Uczestnikami przejścia po Dom Strachu Koszmar mogą być jedynie osoby powyżej 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie podczas pokazu muszą być pod opieką osoby pełnoletniej, lub też dostarczyć najpóźniej w dniu wejścia na pokaz oświadczenie opiekuna prawnego o zgodzie na jego udział w pokazie oraz zrzeczenie się jakichkolwiek roszczeń wobec Dom Strachu Koszmar z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała w związku z nierespektowaniem przez uczestnika niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba uczestnicząca w przejściu po Dom Strachu Koszmar zapoznała się z niniejszym regulaminem, a w sytuacji niezastosowania się do któregokolwiek z niniejszych punktów nie przysługiwać jej będzie jakiekolwiek roszczenie wobec Dom Strachu Koszmar.
 3. Minimalna liczba osób mogących wziąć udział w pokazie to 2. Organizatorzy zalecają jednak aby jednorazowo w przejściu brało udział maksymalnie 8 osób.
 4. Organizatorzy każdorazowo muszą wyrazić zgodę na udział w przejściu więcej niż 8 osób.
 5. Organizatorzy informują, że podczas pokazu w pomieszczeniach panuje prawie całkowita ciemność. Grupa otrzymuje latarkę.
 6. Organizatorzy informują, że w związku z panującą w środku ciemnością uczestnicy powinni trzymać się razem, nie wolno się cofać, jak również całkowicie zakazane jest jakiekolwiek bieganie po obiekcie. Każdorazowe złamanie przez uczestnika tegoż punktu regulaminu może spowodować, że osoba zostanie natychmiastowo usunięta z lokalu.
 7. Organizatorzy informują, że podczas pokazu nie wolno oddzielać się od grupy. Każdorazowe tego typu zachowanie może spowodować, że osoba zostanie natychmiastowo usunięta z lokalu.
 8. Organizatorzy informują, o całkowitym zakazie spożywania alkoholu, oraz palenia papierosów w obrębie budynku. Nie dopuszcza się do udziału w pokazie osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 9. Organizatorzy informują, że istnieje kategoryczny zakaz wnoszenia broni, jak również ostrych przedmiotów, a także wnoszenia wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych.
 10. Organizatorzy informują, że podczas pokazu w Tor Koszmar nie wolno dotykać dekoracji lub rekwizytów. Każdorazowa tego typu sytuacja będzie skutkowała zakończeniem dla uczestnika przejścia i opuszczeniem przez niego budynku.
 11. Organizatorzy informują o zakazie używania podczas przejścia własnego sprzętu elektronicznego, w tym sprzętu video, telefonów komórkowych oraz latarek. W lokalu panuje zakaz nagrywania, fotografowania oraz kamerowania pomieszczeń bez wcześniejszej zgody uzyskanej w recepcji lokalu.
 12. Organizatorzy nie odpowiadają za zgubione lub zniszczone przedmioty podczas pokazu.
 13. W całym pomieszczeniu są zlokalizowane kamery, dzięki którym organizatorzy na bieżąco czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich biorących udział w przejściu osób. Zgodnie z przysługującym organizatorom prawem, informujemy, że nie udostępniamy nagrań z żadnego pokazu.
 14. Informujemy, że każdorazowy pokaz nie jest polecany osobom z chorobami serca, nadciśnieniem, epilepsją, astmą, arachnofobią, achluofobią, klaustrofobią oraz kobietom w ciąży. Osobom, które biorą udział w przejściu w Domu Strachu, pomimo powyższych zaleceń nie przysługiwać będą żadne roszczenia wobec Organizatorów. W przypadku wątpliwości co do stanu własnego zdrowia, przed przybyciem na pokaz zalecana jest konsultacja z lekarzem.
 15. W przypadku gdy jakakolwiek osoba z grupy nie będzie chciała/mogła kontynuować przejścia, musi podnieść rękę do góry , wtedy osoby z obsługi niezwłocznie ją wyprowadzą. Pozostałe osoby będą kontynuować pokaz bez żadnych konsekwencji.
 16. Osobom nie będącym w stanie ukończyć pokazu, jak również osobom, które na własne żądanie zrezygnują z dalszego trwania pokazu organizatorzy nie mają obowiązku zwracania pieniędzy.
 17. Obowiązuje całkowity zakaz dotykania aktorów.
 18. Każdy z uczestników wchodzących na pokaz jest w pełni świadomy i nie został przez nikogo do tego zmuszony. Bierze odpowiedzialność za siebie, a w przypadku złamania regulaminu nie będzie miał jakichkolwiek roszczeń wobec organizatorów.

Osoby niestosujące się do powyższych zasad zostają niedopuszczone do pokazu. W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia przed przybyciem należy skonsultować się z lekarzem.